DentalGuide Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Wij adviseren u om de algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u de website Dentalguide.nl in gebruik neemt. Door u aan te melden en/of gebruik maakt van de website Dentalguide.nl geeft u aan dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en akkoord heeft bevonden. Mocht u zich niet kunnen vinden in de door Dentalguide.nl opgemaakte algemene voorwaarden maakt u dan geen gebruik van de website Dentalguide.nl. De algemene voorwaarden worden alleen op verzoek van gebruiker verzonden.

 

Bedrijfsinformatie
De website Dentalguide.nl valt onder beheer van de besloten vennootschap IKY Creative B.V. gevestigd te Rijswijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53141903.

 

Gebruik Dentalguide.nl
Na het aanmelden op de website Dentalguide.nl attenderen wij u op het feit dat U zich houd aan de gedragsregels die de website Dentalguide.nl stelt. De gebruiker van de website Dentalguide.nl dient zich ten aller tijde zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de informatie die de website Dentalguide.nl om te gaan zoals redelijkerwijs verwacht mag worden van een internetgebruiker. U dient onder geen enkele voorwaarde de content van de website Dentalguide.nl te gebruiken om handelingen en/of gedragingen uit te voeren die in strijd zijn met de wetgeving omtrent de openbare orde of de goede zeden. De hierna volgende handelingen zijn niet toegestaan op de website Dentalguide.nl
1) Het plegen van inbreuk op het intellectuele eigendomsrechten de website Dentalguide.nl;
2) Het moedwillig doen van onrechtmatig en misleidende meldingen en/of mededelingen die schade brengen aan gebruiker en/of de website Dentalguide.nl;
3) Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
Mocht u in welk opzicht zich niet houden aan de hier voorgenoemde gedragen houdt de website Dentalguide.nl zich het recht voor alle geleden schade die ontstaan is uit de gedraging, op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Dentalguide.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Dentalguide.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Dentalguide.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Dentalguide.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van Tandarts.nl worden aangeboden.
Dentalguide.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dentalguide.nl.
Dentalguide.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Dentalguide.nl garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Dentalguide.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de tandartspraktijk). Dentalguide.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Dentalguide.nl.
U vrijwaart Dentalguide.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).

 

Ongevraagd toegestuurde informatie
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Dentalguide.nl via e-mail of anderszins, zal Dentalguide.nl gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Dentalguide.nl zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.
U vrijwaart Dentalguide.nl hierbij terzake van alle schade en kosten die Dentalguide.nl lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendommen) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

 

Overige
Dentalguide.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Dentalguide.nl en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.